Aktualnie online

Go┼Ťci online: 1

U┼╝ytkownik├│w online: 0

┼ü─ůcznie u┼╝ytkownik├│w: 2

Szko?a Marze?

Rok Szko?y w Ruchu

Dziecko w przedszkolu

Dziecko w przedszkolu-

porady dla rodziców przysz?ych przedszkolaków


Dojrza?o?? przedszkolna dziecka jest równoznaczna z osi?gni?ciem przez niego takiego

stopnia rozwoju fizycznego, umys?owego oraz spo?eczno-emocjonalnego, jaki pozwala mu na

pozostanie kilku godzin dziennie pod opiek? personelu przedszkola oraz wspó?uczestniczenie

w zaj?ciach przedszkolnych. Wyrazem adaptacji ma?ego dziecka do przedszkola jest umiej?tno??

zaspokojenia w tym ?rodowisku potrzeb w?asnych oraz zdolno?ci do spe?nienia stawianych

wymaga?. Dzieci rozpoczynaj?ce edukacj? przedszkoln? ró?ni? si? mi?dzy sob? poziomem

zdolno?ci   przystosowawczych. Jedne dzieci adoptuj? si? ?atwo, ale s? i takie które maj?

du?e trudno?ci w adaptacji. Cz?sto ju? w pierwszych dniach pobytu dziecka w przedszkolu

rodzice z przera?eniem patrz?, jak dziecko rozpaczliwie broni si? przed pozostaniem

w przedszkolu – w obcym miejscu,  bez bliskich sobie osób. W tym momencie rozpoczyna si? wielki

dramat dziecka i jego rodziców.

Chc?c zapobiec takim sytuacjom, nale?y wcze?niej przygotowa? dziecko do roli przedszkolaka

  Kiedy zapadnie decyzja o rozpocz?ciu przez dziecko edukacji przedszkolnej warto
      wcze?niej popracowa? nad niektórymi umiej?tno?ciami dziecka: czynno?ci
      samoobs?ugowe
(jedzenie, ubieranie si?, mycie), zg?aszanie swoich potrzeb, zabawa
       z rówie?nikami.

  Przed w?a?ciwym rozpocz?ciem chodzenia do przedszkola warto z dzieckiem odwiedzi?
      przedszkole (dni otwarte) w celu zapoznania si? z budynkiem, jego otoczeniem,
       poszczególnymi pomieszczeniami, personelem oraz uczestniczy? w zaj?ciach
      otwartych proponowanych przez nauczycielki.

  Chodzenie do przedszkola powinno by? traktowane jako naturalna rzecz (rodzice chodz?
       do pracy dziecko chodzi do przedszkola). Rodzice powinny by? konsekwentni, gdy?
       przerywanie rytmu chodzenia przed?u?a tylko okres adaptacji.
Dziecko powoli
       zrozumie, ?e przedszkole jest jego obowi?zkiem, a na pewno wkrótce stanie si? przyjemno?ci?.

  Rodzice nie powinni przy dziecku ocenia? przedszkola, dzieli? si? w?tpliwo?ciami,
       uwagami.

  Rodzice ju? od pierwszych dni pobytu dziecka w przedszkolu winni zauwa?y?
       nawet najmniejsze sukcesy swojego dziecka.

   Rodzice, rozmawiajcie z dzieckiem na temat minionego dnia w przedszkolu, pozwólcie mówi?
        mu o tym, co jest dla niego wa?ne i o czym chce mówi?.

  W pierwszych dniach dziecka w przedszkolu mo?na regulowa? czas jego pobytu po uprzednim
       uzgodnieniu z nauczycielk?.

  Rodzice, upewniajcie dziecko, ?e zawsze o okre?lonej porze b?dziecie odbiera?
       dziecko z przedszkola.

  Tak nale?y zorganizowa? poranek, aby starczy?o czasu na po?egnanie si?
       z dzieckiem, bez po?piechu, ale równie? bez przed?u?ania czasu rozstania.

   Rodzice nie powinni podejmowa? za dziecko decyzji dotycz?cych spo?ywania pokarmów
        (je?li nie ma przeciwwskaza? zdrowotnych), zach?ca? do jedzenia.

    Le?akowanie to doskona?y czas na relaks, odpoczynek po bardzo aktywnym okresie
        przedobiednim.

   Ulubiona zabawka przyniesiona do przedszkola na pewno pomo?e dziecku
        w adaptacji, stworzy poczucie bezpiecze?stwa.

  Ma?ego przedszkolaka nale?y wyposa?y? w wygodne ubranie (spodnie na gumce,
       kapcie na rzepy, bluzka wk?adana przez g?ow?), które nie b?dzie k?opotliwe przy rozbieraniu
        i ubieraniu.

   Warto nawi?za? kontakt z nauczycielkami, na bie??co prosi? o informacje
       dotycz?ce pobytu dziecka w przedszkolu.

  Wiadomo?ci i umiej?tno?ci, które zdoby?o dziecko w przedszkolu powinny by?
       w domu utrwalone. Trzeba pracowa? z dzieckiem nad tym, co sprawia mu trudno?ci.

  Rodzice nie powinni zabiera? dziecka z przedszkola, kiedy p?acze, mo?e to by? powodem
      pó?niejszych problemów z adaptacj?.

  Nie nale?y obiecywa? dziecku prezentów je?li pozostanie w przedszkolu.

  Rodzice powinni kontrolowa? to, co mówi? w obecno?ci dziecka, zamiast: "mo?emy w ko?cu
       wraca? do domu" nale?y zast?pi? "teraz pójdziemy do domu", poniewa? pierwsze zdanie
       ma negatywny wyd?wi?k .

  Zawsze nale?y ?egna? i wita? swoje dziecko z u?miechem na twarzy.

   Je?li dziecko przy po?egnaniu p?acze, czasem mo?e odprowadza? je tato, z którym rozstania
        s? zwykle mniej bolesne.

  Rodzice powinni pami?ta?, ?e uwagi i opinie nauczycielek, szczególnie te trudne do akceptacji
      przez rodziców wynikaj? z troski o dziecko. Przedszkole jest partnerem rodziców we w?a?ciwym
      kszta?towaniu osobowo?ci dziecka i stymulowaniu jego ogólnego rozwoju.

  Pobyt dziecka w przedszkolu jest tylko jednym z etapów w jego ?yciu. Od nas doros?ych zle?y,
       aby on by? wspominany jako jeden z najrado?niejszych okresów ?ycia dziecka.

Losowe Zdjŕcia

Reklama

Literka.pl

Gmina Nowy Korczyn

Gimnazjum ?w. Kingi

CKE

45minut

Men

profesor

Statystyki reklamowe

Szko?a z Klas?


Licznik Odwiedzin

Copyright Szko│a Podstawowa Nowy Korczyn | All rights reserved
Code: GB | Design: Dash