Aktualnie online

Go┼Ťci online: 2

U┼╝ytkownik├│w online: 0

┼ü─ůcznie u┼╝ytkownik├│w: 2

Szko?a Marze?

Rok Szko?y w Ruchu

Aktualno?ci z naszej dzia?alno?ci

 


Szkolna poczta walentynkowa

14 luty to wyj?tkowy dzie? dla wielu ludzi. Równie? szkolne zwyczaje pami?taj?

o Dniu Zakochanych. Samorz?d Szkolny Publicznej Szko?y w Nowym Korczynie postanowi?

tak?e w tym roku zado??uczyni? tradycji i zorganizowa?  Poczt? walentynkow?.

Wielu z nas, prze?ywa swoje pierwsze zauroczenie w?a?nie kim?, kto chodzi do tej

samej szko?y. Szkolne Walentynki okazuj? si? ?wietnym pomys?em na wyznanie

swoich uczu? nie tylko mi?osnych, ale tak?e wyra?enia s?ów wdzi?czno?ci, czy te?

przypiecz?towania przyja?ni jak np. bohaterki lektury L. M. Montgomery – Ania

i Diana. To niezwyk?e ?wi?to maj?ce wielk? moc, gdy? serca w tym dniu pa?aj?

pi?knym uczuciem. 

 Ca?a zabawa polega?a na tym, ?e ju? na tydzie? wcze?niej wszyscy uczniowie naszej szko?y mogli

wrzuca? swoje walentynki do pi?knej skrzynki, która piastowa?a swoje miejsce na parterze szko?y.

Charakteru ca?emu wydarzeniu doda?y wszechobecne czerwone dekoracje

i balony, a tak?e gazetki dotycz?ce ?wi?ta, o które postara?a si? ka?da klasa.

 Wszyscy odwiedzili szkoln? poczt? zarówno mali i duzi.  A? wreszcie nast?pi? moment kulminacyjny,

czyli otwarcie p?kaj?cej w szwach skrzynki pocztowej. To by?a lawina listów....

Takie momenty s? wyj?tkowe i ten te? taki by?. Zw?aszcza dla osób które pe?ni?y funkcj? listonoszy,

którzy dor?czali  te „cude?ka” do w?a?ciwych adresatów.

A adresaci? Ich dyskretny u?miech po otrzymaniu walentynki zdradza? wszystko.


Pos?uchajcie opowie?ci o ?wi?tym Miko?aju


„Dzia?o si? to wiele wieków temu, w bardzo dalekiej, ciep?ej krainie, która dzi? nosi

nazw? Azja Mniejsza.

?y? wówczas w mie?cie Mira bogaty m?odzieniec imieniem Miko?aj. Jednak bogactwa, które posiada?,

nie cieszy?y go. Widzia? wokó? siebie wiele biedy i nieszcz???, wielu g?odnych ludzi i smutne

buzie dzieci.

Ich widok przepe?nia? bólem serce Miko?aja. Ch?tnie rozda?by ca?y swój maj?tek potrzebuj?cym,

gdyby nie jedna przeszkoda. Miko?aj by? bardzo nie?mia?y i skromny. Kiedy wyobrazi? sobie,

?e wszyscy dzi?kuj? mu za otrzymane dary, od razu mia? ochot? schowa? si? w mysi? dziur?.

G?owi? si? Miko?aj: - Jak mam pomóc g?odnym biedakom, a pozosta? niezauwa?onym, tak jakbym

by? niewidzialny? Niewidzialny! To jest pomys?! – Miko?aj ju? wiedzia?, co ma robi?.

Od tej pory, ka?dej nocy, gdy wszyscy w mie?cie ju? spali, m?odzieniec cichutko wymyka?

si? z domu. Pod p?aszczem chowa? worek pe?en smako?yków, które zostawia? na progach

ubogich domów.

 Po mie?cie szybko rozesz?a si? dziwna wie??:

- Jaki? duch obdarowuje biedne dzieci. – To tajemnicza sprawa-mówili jedni. – I podejrzana!

- dodawali inni.

Ale ubodzy ludzie cieszyli si? z prezentów.

- Znów znalaz?am przed domem placuszki dla moich maluchów- pokazywa?a uradowana kobieta.

- A ja chlebek z rodzynkami- opowiada?a jej s?siadka. Wszystko przebiega?o po my?li

dobrego Miko?aja, a? do pewnej nocy... Czy ksi??yc ?wieci? wówczas za mocno, czy prezenty

g?o?niej szele?ci?y ni? zazwyczaj, do??, ?e stra? miejska, która ka?dej nocy czuwa?a u bram miasta,

dostrzeg?a mi?dzy domami tajemniczy cie?.

- Kto? si? skrada!- szepn?? stra?nik

- I ukrywa co? pod p?aszczem- zauwa?y? drugi.

- To pewnie z?odziej!- zawo?ali jednocze?nie i ruszyli w po?cig, a za nimi pozostali stra?nicy.

Przestraszony Miko?aj uciek? kr?tymi uliczkami co si? w nogach. I ju? – ju? ukry?by si? w pobliskim

ko?ciele, gdyby nie worek ze s?odyczami, który na samym progu wysun?? mu si? spod p?aszcza.

Na ziemi? posypa?y si? placki i pierniczki, potoczy?y si? ciasteczka...

Wszyscy poznali, ?e to nie rabu?, ale tajemniczy dobroczy?ca, który niczego nie pragn?? dla siebie.

Nawet s?owa „dzi?kuj? za rozdawane przysmaki.

Po wielu latach Miko?aj zosta? biskupem Miry, a potem sta? si? jednym z najbardziej

znanych i lubianych ?wi?tych”.


Dzie? ?yczliwo?ci- 21 listopada

   Po raz kolejny Samorz?d Uczniowski PSP w Nowym Korczynie postanowi? w szczególny sposób

potraktowa? ten dzie?. Zgodnie z ide?, i? wystarczy u?miech i okazanie sympatii, uczniowie

przeprowadzili lekcj? ?yczliwo?ci w szkole.

Rada Uczniowska zach?ca?a w tym dniu do szczególnej uprzejmo?ci. By?y wró?ki, które

obdarowywa?y cukierkami za dobre uczynki. By?y warsztaty ?yczliwo?ci lub ankieta przeprowadzone

w ka?dej klasie przez uczennic? klasy VIa -Patrycj? Gawe?. Warsztaty przeprowadzono tak?e

w jednej klasie Samorz?dowego Gimnazjum. Uczniów w tym dniu obowi?zywa? kolor niebieski,

który mia? ?wiadczy? o zaliczaniu si? ka?dego do osób ?yczliwych. Samorz?d wykona? barwn?

gazetk? promuj?c?  Kulturalne zachowanie i odpowiedni szacunek do bli?niego.


Andrzejki

Dawniej istotn? cz??? wieczoru andrzejkowego stanowi?y wró?by, maj?ce obecnie

charakter zabawowy. 

Aby tradycji sta?o si? zado?? w Publicznej Szkole Podstawowej uczniowie

wraz z nauczycielami i rodzicami wspólnie zadbali o to , by wieczór andrzejkowy

w tym roku by? szczególny.

Uczniowie wraz z wychowawcami zadbali o sale lekcyjne, które przystrojone zosta?y

kolorowymi ?wiate?kami, bibu??, balonami, natomiast gazetki ?cienne obfitowa?y

w tre?ci zwi?zane ze zwyczajami andrzejkowymi. Samorz?d Szkolny postara? si? o wystrój

sali tanecznej oraz czuwa? nad opraw? i przebiegiem wró?b andrzejkowych,

obfito?ci? i ró?norodno?ci? których mog?a poszczyci? si?  ka?da klasa. Nie oby?o si? bez 

lania wosku, wró?b z kart, numerologii i in.

 Du?ym wk?adem wykazali si? jak co roku niezast?pieni rodzice, którzy zastawili suto sto?y

dla swoich pociech i aktywnie przy??czyli si? obchodów tego zwyczaju. 

W?ród tylu atrakcji czas za szybko, jak twierdz? uczniowie min??, jednak uczniowie

z u?miechem na ustach wracali do swoich domów, wiedz?c o tym, ?e co przy?ni si?

w wigili? ?wi?tego Andrzeja, to ma si? spe?ni?.


 Dzie? Edukacji Narodowej

 

Dzie? Edukacji Narodowej w naszej szkole to dzie? niezwyk?y, obchodzony  co roku jako ?wi?to

wszystkich pracowników szko?y.  Tote? 13  pa?dziernika 2014r. odby?a si? uroczysta akademia,

przygotowana przez  uczniów klasy V, VI a Publicznej Szko?y Podstawowej oraz uczennic

Samorz?dowego Gimnazjum w Nowym Korczynie.

 Nasi „arty?ci przedstawili monta? s?owno – muzyczny pod kierunkiem  Pani J. Grzesiak

i  Pani G. Ka?skiej. Na uroczysto?? przybyli zaproszeni go?cie, nauczyciele i pracownicy szko?y

oraz oczywi?cie uczniowie.

Uroczysto?? odby?a si? w sali gimnastycznej Samorz?dowego Gimnazjum, która na ten dzie?

przybra?a od?wi?tny wygl?d. Na pocz?tek zosta? wprowadzony sztandar szko?y i od?piewano

hymn pa?stwowy.

Nast?pnie g?os zabra?a Dyrektor Szko?y -Pani Barbara Karnawalska, dzi?kuj?c wszystkim

solenizantom  za ich codzienny trud  i po?wi?cenie jakie wk?adaj? w nauczanie i wychowanie

m?odego pokolenia.

Dyrektor z?o?y?a serdeczne ?yczenia nauczycielom, pracownikom o?wiaty oraz pracownikom

obs?ugi. Wiele ciep?ych s?ów i ?ycze? pad?o z ust zaproszonych go?ci. S?owa uznania w stosunku

do dyrekcji, nauczycieli i pracowników naszej szko?y wyrazi? tak?e Wójt Gminy Nowy Korczyn

- Pan Pawe? Zagaja.

 Po cz??ci oficjalnej odby?a si? cz??? artystyczna w wykonaniu uczniów Publicznej

Szko?y Podstawowej oraz Samorz?dowego Gimnazjum w Nowym Korczynie. By?y przemówienia,

wiersze, piosenki,  gra na instrumentach humorystyczne scenki traktuj?ce o szkole.

Uczennice klasy VI wyrazi?y wyrazy wdzi?czno?ci ( A. B?ach,  J.Piotrowska,O . Juszczyk ) to co nie

dopowiedzia?a  mowa podkre?lone zosta?o pi?kn? poezj? ( W. Kaleta, A. Cerazy, W. W??owicz,

M. W??owicz, M.Grochowski, M. W??owicz, P. Kaleta).

Pani Dyrektor Szko?y podzi?kowa?a wyst?puj?cym uczniom i nauczycielkom, które przygotowa?y

ca?o?? uroczysto?ci. Impreza zako?czy?a si? pocz?stunkiem i spotkaniem  towarzyskim wszystkich

pracowników szko?y i emerytów.


 

WYBORY DO SAMORZ?DU SZKOLNEGO  2014/2015  

 

Dnia 7.10.2014r. , w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Korzczynie

odby?y si? tajne Wybory do Samorz?du Uczniowskiego zgodnie z przyj?tym

Regulaminem Wyborów Samorz?du Uczniowskiego Publicznej Szko?y Podstawowej

w Nowym Korczynie. Wybory mia?y charakter tajny, równy i powszechny.

Wybierali?my jak co roku Przewodnicz?cego SU, jego Zast?pc?, Sekretarza, Skarbnika,

oraz Przewodnicz?cych Sekcji Zadaniowych. Kandydowa?o po trzech kandydatów z klas IV-VI

tj. razem 15 osób.  Pomocne dla uczniów w ocenie kandydatów okaza?y si? foldery wyborcze,

które  podczas Kampanii Wyborczej by?y zamieszczone przez kandydatów na gazetce

samorz?dowej, co w znacznym stopniu przybli?y?o sylwetki kandyduj?cych.

 Przebieg wyborów by? inny ni? dotychczas. Uczniowie mogli poczu? przedsmak zbli?aj?cych

si? nied?ugo wyborów.

Ka?dy g?osowa? w specjalnie do tego przygotowanym „k?ciku wyborczym”, na oryginalnej karcie

do g?osowania, po?wiadczaj?c oddanie g?osu w?asnor?cznym podpisem. Dodatkowym obiektem

do „prze?ycia” prawdziwej atmosfery wyborów by?a wielka urna wyborcza, do której ka?dy

z przyjemno?ci? wrzuci? swój g?os. Nad poprawno?ci? g?osowania, czuwa?a specjalnie do tego

powo?ana Komisja Skrutacyjna sk?adaj?ca si? z uczniów klas IV – VI.

 Tego samego dnia zosta?y podliczone g?osy i tym samym wy?oniony .....

 

     Samorz?d Szkolny na rok szkolny 2014/2015

W jego sk?ad weszli:

Przewodnicz?cy SU :  Patryk Gadawski (klasa VI b)

Z- ca Przewodnicz?cego: Gabriela Stankiewicz (klasa IV a)

Sekretarz :                     Oliwia Juszczyk (klasa VI a)

Skarbnik :                       Julia Strach (klasa V)

 

  Dzi?ki corocznym wyborom do Samorz?du Szkolnego uczniowie maj? mo?liwo?? samodecydowania

o tym, kto b?dzie reprezentowa?  interesy ogó?u uczniów na tle szko?y, a tak?e poczucia wi?kszej

wspólnoty i wi?zi grupowej.

                                                                     Opiekun Samorz?du:   mgr Justyna Grzesiak


 

Informujemy, ?e niebawem 7.10.2014r. odb?d? si? tajne

Wybory do Samorz?du Uczniowskiego

  zgodnie z przyj?tym Regulaminem Wyborów Samorz?du Uczniowskiego Publicznej

Szko?y Podstawowej w Nowym Korczynie.

Wybieramy jak co roku Przewodnicz?cego SU, jego Zast?pc?, Sekretarza, Skarbnika,

oraz Przewodnicz?cych Sekcji jak te? ich cz?onków.

Kandydowa? b?dzie po trzech kandydatów z klas IV-VI. Pomocne na pewno oka?? si? foldery

wyborcze zamieszczone przez kandydatów na gazetce samorz?dowej

( UWAGA - wzór wype?nienia folderu przedstawiamy obok).

 Przebieg wyborów:

Osoby wytypowane b?d? tego dnia przechadza? si? z urn? wyborcz? po klasach,

a Wy uczniowie b?dziecie mogli odda? tylko jeden g?os na wybran?

przez siebie osob?. Mamy nadziej?, ?e b?dzie to wybór przemy?lany, obiektywny, gdy? osoba

wybrana b?dzie reprezentowa? Was, Wasze interesy na tle szko?y.

Przemy?lcie swój wybór bardzo dok?adnie.

Spo?ród 15 kandydatów wybierzcie tego jedynego lub t? jedyn?.

                                                                             Opiekun Samorz?du: mgr Justyna Grzesiak

 


 

WITAJ SZKO?O!!!

Drodzy Uczniowie!!!

 

Czy wiecie, ?e 1 wrze?nia 2014r.  - 4 763 600 uczniów szkó? na terenie ca?ego kraju 

wróci?o do szko?y.

 Zaj?cia w tym roku szkolnym potrwaj? do 26 czerwca 2015 r.

W roku szkolnym 2014/2015 do szkó? podstawowych ucz?szcza? b?dzie  2 347 600 dzieci.


To wyj?tkowy rok szkolny – nauk? w pierwszej klasie rozpoczyna bowiem pó?tora rocznika dzieci.

Ca?y rocznik 7-latków oraz pó? rocznika 6-latków.

W sumie oko?o 535 tysi?cy uczniów.Kalendarz na rok szkolny 2014/2015 przewiduje dwie przerwy ?wi?teczne

w zaj?ciach dydaktycznych:

 zimow? (22-31 grudnia 2014 r.)

wiosenn? (2-7 kwietnia 2015 r.).

Ferie zimowe odb?d? si? w okresie 19 stycznia - 1 marca 2015 r., w ró?nych terminach

w poszczególnych województwach. 

Ferie letnie – od 27 czerwca do 31 sierpnia 2015 r., dla uczniów wszystkich szkó? na terenie kraju ,

a wi?c zaczynamy odlicza? dni do wakacji !!!


?yczymy  Wam wiele motywacji do zdobywania wiedzy, stawiania sobie coraz

wy?szych, mo?liwych do osi?gni?cia celów, przyjemnego obcowania z ksi??k?,

oraz sp?dzania mi?o, twórczo  i bezpiecznie czasu na terenie naszej szko?y pod

czujnym okiem Dyrekcji, nauczycieli i pracowników obs?ugi.

Losowe Zdjŕcia

Reklama

Literka.pl

Gmina Nowy Korczyn

Gimnazjum ?w. Kingi

CKE

45minut

Men

profesor

Statystyki reklamowe

Szko?a z Klas?


Licznik Odwiedzin

Copyright Szko│a Podstawowa Nowy Korczyn | All rights reserved
Code: GB | Design: Dash