Aktualnie online

Go┼Ťci online: 1

U┼╝ytkownik├│w online: 0

┼ü─ůcznie u┼╝ytkownik├│w: 2

Szko?a Marze?

Rok Szko?y w Ruchu

Punkt przedszkolny 2012/2013

 ROK SZKOLNY 2012/2013

 

Grupa 3-4 latków

Grupa 5- latków (0 "c")

 


Wiele dzieci z tej gromadki po raz pierwszy przekroczy?o progi przedszkola.

Min?? ju? trudny okres adaptacji dzieci. Wystraszone minki i ?zy w oczach naszych milusi?skich

przy rozstaniu z rodzicami s? ju? przesz?o?ci?. Z dnia na dzie? coraz aktywniej uczestnicz?  

 w ?yciu przedszkolnej gromady. Dzieci przychodz?c do przedszkola mog? si? bawi? i rozwija?

zainteresowania w k?cikach tematycznych. Nawi?zuj? i ucz? si? podtrzymywa? przyjazne relacje

z rówie?nikami. Rozwijaj? te? sprawno?? ruchow? podczas ?wicze? porannych, gimnastycznych

 i zaj?? z rytmiki. Wiadomo, ?e ruch jest podstawowym bod?cem rozwojowym, wp?ywa

stymuluj?co na rozwój dziecka. Dlatego proponowane zabawy ruchowe s? dostosowane do

aktualnych mo?liwo?ci i umiej?tno?ci dzieci. Maluchy doskonal? sprawno?ci manualne w czasie

zaj?? plastycznych  i technicznych poprzez rysowanie, malowanie, lepienie, wydzieranie.

Twórczo?? plastyczna jest jedn? z wa?niejszych form dzia?alno?ci dzieci. Analizuj?c prace

plastyczne poznajemy naszych wychowanków: ich emocje, rozwój intelektualny,

zainteresowania. Zaj?cia plastyczne to jedne z najprzyjemniejszych form aktywno?ci dzieci  

w przedszkolu. Prace plastyczno-artystyczne eksponowane s? na bie??co na tablicach   

w korytarzu przedszkola. Rodzice mog? ?ledzi? post?py swoich dzieci. Przedszkolaki z niezwyk??

uwag? s?uchaj? literatury dzieci?cej, szczególnie bajek i ba?ni. Ba?nie daj? wsparcie,

przedstawiaj? inne wzory my?lenia i dzia?ania, a tym samym stymuluj? rozwój, umo?liwiaj?

poznawanie i rozumienie cudzych, potem w?asnych motywów dzia?ania, a tak?e uwra?liwiaj?

na pi?kno i dobro, rozwijaj? wra?liwo?? na krzywd? innych, wzbogacaj? s?ownictwo ma?ych

s?uchaczy.

Przedszkole przywi?zuje ogromn? wag? do wszechstronnego rozwoju dzieci, dlatego

wskazujemy na konieczno?? korzystania z placówki wychowania przedszkolnego ju? przez dzieci

trzyletnie.

Nasi wychowankowie od wrze?nia ucz? si? i bawi? w pi?knie odnowionej sali przedszkolnej.

Korzystaj? z wyremontowanych ?azienek i toalet w pe?ni dostosowanych do potrzeb malutkich

dzieci.

             W imieniu naszych maluchów sk?adamy serdeczne podzi?kowania

              za wykonanie remontu Panu  Wójtowi Gminy Nowy Korczyn oraz

                        Dyrekcji Zespo?u Szkó?   w Nowym Korczynie.

 

                                                                                                       Marta Gajek

                                                                                                     Anita Poborca

 

Losowe Zdjŕcia

Reklama

Literka.pl

Gmina Nowy Korczyn

Gimnazjum ?w. Kingi

CKE

45minut

Men

profesor

Statystyki reklamowe

Szko?a z Klas?


Licznik Odwiedzin

Copyright Szko│a Podstawowa Nowy Korczyn | All rights reserved
Code: GB | Design: Dash